Thêm nhận xét comment facebook vào bài viết WordPress

Chia sẻ

Hướng dẫn thêm nhận xét comment facebook vào bài viết WordPress một cách dễ dàng, bạn cần thêm ô bình luận facebook cho website wordpress để khách hàng có thể dùng facebook nhận xét, đánh giá. Rất đơn giản hãy làm theo các bước sau.
Chèn coment FB vào web.
 

Thêm đoạn code này vào file function.php

 
// Thêm Comment Facebook vào bài viết - https://chowordpress.com
function chowordpress_comment_facebook_post($atts) {
    ob_start();
echo '<div id="fb-root"></div> <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v9.0&appId=289906475695671&autoLogAppEvents=1" nonce="LGoPAhzB"></script>';
echo '<div class="fb-comments" data-href="'.get_the_permalink().'" data-width="100%" data-numposts="5"></div>';
return ob_get_clean();

}
add_shortcode('chowordpressfacebookcomment', 'chowordpress_comment_facebook_post');

back top