Thêm code Code FlashSale Countdown đếm ngược cho theme Flatsome

Chia sẻ

Plugin đếm ngược thời gian sản phẩm khuyến mãi, FlashSale Countdown cho theme flatsome, hiển thị đếm ngược tuần, ngày , giờ ,giây, phút. Đếm ngược thời gian khuyến mãi sản phẩm cho woocommerce.

Code này này thêm ở file function.php của flatsome-child nhé.

add_action('flatsome_custom_single_product_bychowordpress', 'chowordpress_2718_flashsale_countdown');
function chowordpress_2718_flashsale_countdown()
{
  $thepostid = get_the_ID();
  $sale_price_dates_to  = ($date = get_post_meta($thepostid, '_sale_price_dates_to', true)) ? date_i18n('Y-m-d', $date) : '';
  $today = strtotime(date("Y/m/d"));
  $strsale_price_dates_to = strtotime($sale_price_dates_to);
  if (!empty($sale_price_dates_to)) {
 
  ?>
    <?php
    if (!empty($sale_price_dates_to)) {
 
      if ($strsale_price_dates_to >= $today) {
        $date = DateTime::createFromFormat("Y-m-d", $sale_price_dates_to);
        $year_sale = $date->format('Y');
        $month_sale = $date->format('m');
        if ($date->format('d') < 31) {
 
          $day_sale = $date->format('d') + 1;
        } else {
          $day_sale = $date->format('d');
        }
        echo '<div class="chowordpress-flashsale">';
        echo '<span class="title"><svg height="21" width="108" class="flash-sale-logo flash-sale-logo--white"><g fill="currentColor" fill-rule="evenodd"><path d="M0 16.195h3.402v-5.233h4.237V8H3.402V5.037h5.112V2.075H0zm29.784 0l-.855-2.962h-4.335l-.836 2.962H20.26l4.723-14.12h3.576l4.724 14.12zM26.791 5.294h-.04s-.31 1.54-.563 2.43l-.797 2.744h2.74l-.777-2.745c-.252-.889-.563-2.43-.563-2.43zm7.017 9.124s1.807 2.014 5.073 2.014c3.13 0 4.898-2.034 4.898-4.384 0-4.463-6.259-4.147-6.259-5.925 0-.79.778-1.106 1.477-1.106 1.672 0 3.071 1.245 3.071 1.245l1.439-2.824s-1.477-1.6-4.47-1.6c-2.76 0-4.918 1.718-4.918 4.325 0 4.345 6.258 4.285 6.258 5.964 0 .85-.758 1.126-1.457 1.126-1.75 0-3.324-1.462-3.324-1.462zm12.303 1.777h3.402v-5.53h5.054v5.53h3.401V2.075h-3.401v5.648h-5.054V2.075h-3.402zm18.64-1.678s1.692 1.915 4.763 1.915c2.877 0 4.548-1.876 4.548-4.107 0-4.483-6.492-3.871-6.492-6.36 0-.987.914-1.678 2.08-1.678 1.73 0 3.052 1.224 3.052 1.224l1.088-2.073s-1.4-1.501-4.12-1.501c-2.644 0-4.627 1.738-4.627 4.068 0 4.305 6.512 3.87 6.512 6.379 0 1.145-.952 1.698-2.002 1.698-1.944 0-3.44-1.48-3.44-1.48zm19.846 1.678l-1.166-3.594h-4.84l-1.166 3.594H74.84L79.7 2.174h2.623l4.86 14.021zM81.04 4.603h-.039s-.31 1.382-.583 2.172l-1.224 3.752h3.615l-1.224-3.752c-.253-.79-.545-2.172-.545-2.172zm7.911 11.592h8.475v-2.192H91.46V2.173H88.95zm10.477 0H108v-2.192h-6.064v-3.772h4.645V8.04h-4.645V4.366h5.753V2.174h-8.26zM14.255.808l6.142.163-3.391 5.698 3.87 1.086-8.028 12.437.642-8.42-3.613-1.025z"></path></g></svg></span>';
        echo do_shortcode('[ux_countdown year="' . $year_sale . '" month="' . $month_sale . '" day="' . $day_sale . '" time="00:00" t_week="Tuần" t_day="Ngày" t_hour="Giờ" t_min="Phút" t_sec="Giây" t_week_p="Tuần" t_day_p="Ngày" t_hour_p="Giờ" t_min_p="Phút" t_sec_p="Giây"]');
        echo '</div>';
      }
    } ?>
 
<?php
  }
}

Code Css này thêm ở file style.css của flatsome-child nhé.

.single-product .chowordpress-flashsale{
  background-image: url(https://chowordpress.com/img/bg-flashsale.jpeg);
}
.single-product .chowordpress-flashsale{
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  color: #fff;
  padding: 10px;
  border-radius: 4px;
}
.single-product .chowordpress-flashsale span.title {
  margin-top: 10px;
  margin-right: 25px;
}
 
.single-product .chowordpress-flashsale .ux-timer {
  margin: 0;
 
}
.single-product .chowordpress-flashsale .ux-timer span {
  font-size: 20px;
}
.single-product .chowordpress-flashsale .ux-timer span strong{
  font-size: 10px;
  text-transform: none
}
 
.single-product .chowordpress--flashsale .ux-timer span {
  color: var(--chowordpress-secondary-color)!important;
}
.single-product .chowordpress--flashsale .ux-timer span strong{color: #222}

back top