Hướng dẫn chèn comment facebook vào website wordpress

Hướng dẫn chèn comment facebook vào website wordpress. Chèn ô nhận xét facebook vào web thuận tiện cho việc khách hàng phản hồi. Chèn bình luận facebook vào website nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Bước 1: Thêm Code này vào Footer.php trong theme của bạn.
<div id="fb-root"></div> <script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v9.0&appId=289906475695671&autoLogAppEvents=1" nonce="LGoPAhzB"></script>

Bước 2: Đặt mã này ở bất cứ đâu mà bạn muốn plugin xuất hiện như dưới bài viết chẳng hạn.
<div class="fb-comments" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-width="100%" data-numposts="5"></div>

Link để các bạn lấy fanpage, nút like, box nhận xét chèn vào web, tất cả ở đây nhé: Link get fanpage

back top