Đổi số lượng sản phẩm thành dạng select cho woocommerce wordpress

Chia sẻ

Đổi số lượng sản phẩm thành dạng select cho woocommerce wordpress mặc định có nút tăng giảm số lượng nhưng nhiều sếp không thích muốn click chọn cho nhanh bấm phát bật ra chọn số gọn lẹ. Ok chiều ý sếp.

Bước 1: Thêm vào function.php của theme đang xài. Nếu flatsome-child thì thêm vào đó theme đang chạy á.
function woocommerce_quantity_input($data = null) {
global $product;
if (!$data) {
$defaults = array(
'input_name'   => 'quantity',
'input_value'   => '1',
'max_value'     => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_max', '', $product ),
'min_value'     => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_min', '', $product ),
'step'         => apply_filters( 'woocommerce_quantity_input_step', '1', $product ),
'style'         => apply_filters( 'woocommerce_quantity_style', 'float:left;', $product )
);
} else {
$defaults = array(
'input_name'   => $data['input_name'],
'input_value'   => $data['input_value'],
'step'         => apply_filters( 'chowordpress_woocommerce_quantity_input_step', '1', $product ),
'max_value'     => apply_filters( 'chowordpress_woocommerce_quantity_input_max', '', $product ),
'min_value'     => apply_filters( 'chowordpress_woocommerce_quantity_input_min', '', $product ),
'style'         => apply_filters( 'chowordpress_woocommerce_quantity_style', 'float:left;', $product )
);
}
if ( ! empty( $defaults['min_value'] ) )
$min = $defaults['min_value'];
else $min = 1;
if ( ! empty( $defaults['max_value'] ) )
$max = $defaults['max_value'];
else $max = 15;
if ( ! empty( $defaults['step'] ) )
$step = $defaults['step'];
else $step = 1;
$options = '';
for ( $count = $min; $count <= $max; $count = $count+$step ) {
$selected = $count === $defaults['input_value'] ? ' selected' : '';
$options .= '<option value="' . $count . '"'.$selected.'>' . $count . '</option>';
}
echo '<div class="chowordpress_quantity_select" style="' . $defaults['style'] . '"><select name="' . esc_attr( $defaults['input_name'] ) . '" title="' . _x( 'Qty', 'Product Description', 'woocommerce' ) . '" class="chowordpress_qty">' . $options . '</select></div>';
}
Vậy là đã chuyển từ kiểu click chọn sang Dropdown chọn rồi á, nếu muốn tăng số lượng chọn thì sửa số chỗ max 15 trong đoạn code đó nha.

Video Hướng dẫn Thiết Kế Website WordPress

Chợ WordPress chuyên bán Theme, Plugin cho WordPress uy tín số 1, mình sẽ làm thêm video nhiều hơn để hướng dẫn ae về tất cả mọi thứ liên quan đến WordPress, hy vọng a e ủng hộ mình, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình ạ, Cảm ơn a e.

Hướng Dẫn Thiết Kế Website Bán Hàng Chuyên Nghiệp Chuẩn SEO A-Z với Flatsome
Hướng dẫn thiết kế Website WordPress Chuẩn SEO với Elementor Pro

back top