Code gửi telegram thông báo đơn hàng mới cho woocommerce wordpress

Chia sẻ

Đoạn Code gửi telegram thông báo đơn hàng mới cho woocommerce wordpress.
CODE THÔNG BÁO QUA TELEGRAM KHI CÓ ĐƠN HÀNG MỚI.
---------------------
Ngoài việc thông báo qua Email (bị delay hoặc miss hoặc ngại vào). Mình setup thêm cho khách nhận thông báo đơn hàng qua Telegram.
Copy nguyên đống code này vào function.php và thay tương ứng $chatID vs $token là có thể chạy.
$chatID vs $token bạn lấy ở tài khoản telegram đã đăng ký.
AE nên cập nhật thêm cái này cho Website.
----------------------
Có thể áp dụng cho rất nhiều chức năng cần thông báo khác, chỉ cần đặt code vào hook hoặc chỗ nào bạn muốn.

Bạn vào theme ở file function.php và thêm đoạn code dưới đây vào.
add_action('woocommerce_checkout_order_processed', 'vdh_telegram');
function vdh_telegram($order_id) {
  if(!$order_id) return;
  $order = wc_get_order($order_id);
  $order_data = $order->get_data();
  $first_name = $order_data['billing']['first_name'];
  $last_name = $order_data['billing']['last_name'];
  $phone = $order_data['billing']['phone'];
  $msg = "Đơn hàng mới : $order_id - $last_name $first_name - $phone";
  $chatID = '-378389xxx'; // ID của Group trong Telegram
  $token = 'bot8338xxxxx:AAGuFDIXElNgOuHhoGhwzVGdd8oxxxxxxx'; // Token của con Bot gửi thông báo
  $url = "https://api.telegram.org/" . $token . "/sendMessage?parse_mode=html&chat_id=" . $chatID;
  $url = $url . "&text=" . urlencode($msg);
  file_get_contents($url);
}

back top